Rēzeknes SEZ Komercdarbības atbalsta fonda aktivitātes

  Ziņas/Rēzeknes SEZ Komercdarbības atbalsta fonda aktivitātes

Rēzeknes SEZ Komercdarbības atbalsta fonda aktivitātes

2022. gada 27. Janvāris

Rēzeknes SEZ pārvalde komercdarbības veicināšanai un atbalstam, kā arī teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšanai, administrē Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda darbību. Tas ir izveidots līdz ar Rēzeknes SEZ dibināšanu.

Fonda galvenie darbības virzieni ir teritorijas izpēte, komercdarbības izpēte, ieguldījumi, izglītības programmas. Komercdarbības atbalsta fonda budžetu veido Rēzeknes SEZ komercsabiedrību ikgadējie atskaitījumi.

Laika posmā no 2019.gada līdz 2021.gadam īstenoti sekojoši Komercdarbības atbalsta fonda projekti:

Zemesgabala Komunālā ielā 13 un 11C sakārtošana Rēzeknes SEZ teritorijā

Projekta ietvaros tika veikti reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbi, esošo būvju demontāža, koku izciršana, kā arī kanalizācijas aku pārcelšana pacelšana un remonts. Projekts tika pabeigts 2020.gadā. Šobrīd sakārtotais zemes gabals jau ir nodots nomā komersantam. Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda finansējums EUR 74 742, 23.

Atbalsta un apmācību programmu īstenošana Rēzeknes SEZ

Projekta uzdevumi bija Rēzeknes SEZ pārvaldes komercsabiedrību apmācību vajadzību aktualizēšana, apmācību programmu īstenotāju atlasīšana, kā arī darbinieku apmācību programmu īstenošana. Projekta rezultātā tika apmācīti 118 Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbinieki. Apmācību programmām iztērēti EUR 16 942,39.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projekti

Projektu konkursā līdzfinansējami RSEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi Rēzeknes SEZ infrastruktūrā un modernajās tehnoloģijās, ja ieviešanas rezultātā tiek izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem- radītas jaunas darba vietas, ieviestas modernas (videi draudzīgas) tehnoloģijas, palielināts eksporta apjoms. Finansējums piešķirts RSEZ SIA „IRBIS Technology”, „LATSTAB” RSEZ SIA, „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS, SIA RSEZ “Rēzeknis Bryuvers”. Kopā no komercdarbības atbalsta fonda piešķirti EUR 42 000.

COVID-19 seku mazināšana  

Rēzeknes SEZ pārvalde ir organizējusi divus projektu konkursus 2020.gadā un vienu projektu konkursu 2021.gadā. Projekta ietvaros komercsabiedrībām tika piešķirts līdzfinansējums Covid-19 seku mazināšanai. Projektu konkursa ietvaros ir piešķirts atbalsts 17 Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projektiem ieguldījumiem apgrozāmajos līdzekļos, kas saistīti ar drošības pasākumu izpildi COVID-19 seku mazināšanai un novēršanai, tai skaitā, termokameru, bezkontakta dezinfekcijas ierīču, sejas aizsargmasku u.c. aizsarglīdzekļu iegādei.  Kopējais piešķirtais finansējums EUR 62 072,05.

Investīciju piesaistes attīstības programma

Projekts uzsākts 2021.gadā uzsākts un turpinās arī 2022.gadā. Projekta ietvaros paredzēts īstenot investīciju piesaistes attīstības programmu, izmantojot mūsdienu mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju iespējas un tādējādi veicinot ārvalstu investīciju projektu piesaisti Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

Š.g. 25.janvārī norisinājās Rēzeknes SEZ Uzņēmējdarbības komisijas sēde, kurā tika spriests par turpmākām Rēzeknes SEZ Komercdarbības atbalsta fonda aktivitātēm un prioritātēm. Tika apstiprinātas divas prioritātes 2022.gadam - Rēzeknes SEZ atbalsta un mācību programmu ieviešana un Rēzeknes SEZ komersantu izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšana.

Sagatavoja:

Daiga Utāne,

Rēzeknes SEZ pārvaldes ārējo sakaru organizatore

Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājas lapa: www.rsez.lv

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997.gada 23.aprīlī, pamatojoties uz "Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu". Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās". Rēzeknes SEZ reģistrētās komercsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis dividendēm), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035.gada 31.decembrim.Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2021.gadā darbojas 19 komercsabiedrības.