Apstiprināts Rēzeknes SEZ 2020. gada publiskais pārskats

  Ziņas/Apstiprināts Rēzeknes SEZ 2020. gada publiskais pārskats

Apstiprināts Rēzeknes SEZ 2020. gada publiskais pārskats

2021. gada 21. Septembris

17. septembra Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes sēdē tika apstiprināts Rēzeknes SEZ 2020. gada publiskais pārskats. Pārskatā sniegta vispārīga informācija par Rēzeknes SEZ, tās misija un vīzija, fakti par komercsabiedrībām un to darbības rādītāji, informācija par teritorijas attīstību, īstenotajiem projektiem un pasākumiem, kā arī finanšu informācija.

Kā liecina pārskatā pieejamā informācija, kopējā komercsabiedrību veikto ieguldījumu summa sasniegusi 187,9 miljonus eiro. 2020. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir veikušas ilgtermiņa ieguldījumus 16,8 miljonu eiro apmērā. Lielākos ieguldījumus 15 miljonu eiro apmērā veicis uzņēmums SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ. Kopumā infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā pēdējos 5 gados Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir investējušas vairāk nekā 55 miljonus eiro.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums 2020. gadā sasniedza 113,3 miljonus eiro. Komercsabiedrības ar lielāko apgrozījumu pērn bija „NewFuels” RSEZ SIA (34,2 miljoni eiro), „VEREMS” RSEZ SIA (31,1 miljoni eiro), SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ (25,5 miljoni eiro) Salīdzinot ar 2019. gadu, kopējais apgrozījums palielinājies par 3 %, savukārt pēdējo 5 gadu laikā kopējais komercsabiedrību apgrozījums ir palielinājies par 34 %.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās 2020. gadā tika nodarbināti 1273 darbinieki, kas ir par 29 % jeb 283 strādājošajiem vairāk nekā 2019. gadā. Pieaugums ir izveidojies saistībā ar divu jaunu komercsabiedrību ienākšanu Rēzeknes SEZ - „OptoElektronika LV” RSEZ SIA, kas 2020. gadā nodarbināja 265 darbiniekus, un SIA „MIDIS” RSEZ, kas nodarbināja 36 darbiniekus. Pēdējo 5 gadu laikā nodarbināto skaits Rēzeknes SEZ ir divkāršojies.

Nodrošinot Rēzeknes SEZ un tās komercsabiedrību attīstību un izaugsmi, ir izveidots Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonds. 2020. gadā tika organizēti 3 Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda projektu konkursi. Divi no tiem bija Covid - 19 seku mazināšanai Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās. Kopējais abu projektu līdzfinansējums sastādīja 46 503,10 eiro. Projektu konkursu ietvaros tika atbalstītas 6 Rēzeknes SEZ komercsabiedrības. Trešais Rēzeknes SEZ komercdarbību atbalsta fonda projektu konkurss tika īstenots Rēzeknes SEZ komercsabiedrību infrastruktūras attīstības finansēšanai un tehnoloģiju modernizācijai. Kopējā atbalsta summa sastādīja 21 000,00 eiro. Šajā projektu konkursā piedalījās 3 komercsabiedrības.

Atbilstoši „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam 2014.–2022. gadam” 2020. gadā galvenie Rēzeknes SEZ pārvaldes darbības virzieni bija: atbalsta piešķiršanas administrēšana, investīciju piesaiste, Rēzeknes SEZ teritorijas attīstība, sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem, publicitātes un mārketinga aktivitātes.

Ar pilno Rēzeknes SEZ 2020. gada publisko pārskatu iespējams iepazīties mājaslapā www.rsez.lv, sadaļā “Oficiālā informācija” – “Pārskati” – “2020.gads”.