Uzsākti būvniecības darbi Komunālā ielā 13 un 11C

  Ziņas/Uzsākti būvniecības darbi Komunālā ielā 13 un 11C

Uzsākti būvniecības darbi Komunālā ielā 13 un 11C

2019. gada 27. Novembris

Rēzeknes SEZ pārvalde ir uzsākusi sakārtošanas darbus investīciju objektā - Komunālā ielā 13 un 11C, pārveidojot to par uzņēmējdarbībai pievilcīgu un ilgtspējīgi izmantojamu teritoriju.

Komunālā iela 13 un 11 C ir 6,78 hektārus liela ražošanai pieejama teritorija. Rēzeknes SEZ pārvalde veiks reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbus, esošo būvju demontāžu, kā arī koku izciršanu, lai potenciālie investori šo vietu varētu izmantot jaunu ražotņu veidošanai. Būvdarbi tiek finansēti no Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda līdzekļiem. 

Pirms teritorijas sakārtošana darbu uzsākšanas Rēzeknes SEZ pārvalde Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “TRANS-FORM” ietvaros ir izstrādājusi teritorijas attīstības koncepciju zemes gabalam Komunālā ielā 13 un 11C, atspoguļojot iespējamo teritorijas izmantošanu un funkcionalitāti teritorijas sakārtošanai, un uzņēmējdarbības veicināšanai. Koncepcija paredz, ka minētajā zemes gabalā ir iespējams izvietot divas ražotnes ar piebraucamajiem ceļiem, apkalpošanas laukumiem, kā arī nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām.

Papildus tam Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada pašvaldība izmantojot ES struktūrfondu (SF) finansējumu ir īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus Rēzeknes SEZ teritorijā, lai padarītu to pievilcīgu potenciālajiem investoriem. Rēzeknes pilsētas dome 2018. gadā ir īstenojusi Komunālās ielas atjaunošanu 658 m posmā no Viļakas ielas un 532 m posmā no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, kā arī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi šajos ielas posmos, tādejādi nodrošinot kvalitatīvas inženierkomunikācijas un pievadceļus pie zemesgabaliem Komunāla ielā 13 un 11C.

Potenciālajiem investoriem šobrīd ir pieejami vairāki sakārtoti zemes gabali Rēzeknes SEZ teritorijā. Detalizēta informācija par tiem ir pieejama Rēzeknes SEZ mājas lapā: http://rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta?region=rezekne#regionAnchor

Attīstot uzņēmējdarbību un īstenojot ieguldījumu projektus Rēzeknes SEZ teritorijā, investoriem ir iespēja iegūt zemes gabalus īpašumā, kā arī saņemt Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām pieejamos atvieglojumus. Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir pieejami nodokļu atvieglojumi līdz pat 55% apmērā no kopējām investīciju izmaksām, t.sk., 80–100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī 80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim, kas tiek piemērots dividendēm. Informācija par atbalstu komercsabiedrībām ir pieejama mājas lapā www.rsez.lv