Izstrādāta Metodoloģiska e-rokasgrāmata “No degradācijas līdz reģenerācijai”

  Projektu ziņas/Izstrādāta Metodoloģiska e-rokasgrāmata “No degradācijas līdz reģenerācijai”

Izstrādāta Metodoloģiska e-rokasgrāmata “No degradācijas līdz reģenerācijai”

2020. gada 08. Maijs

Ainavu arhitektūras apvienības SIA “ALPS ainavu darbnīca” vadībā ir izstrādāta metodoloģiska e-rokasgrāmata par degradēto teritoriju ilgtspējīgu atjaunošanu un tā tapusi projekta LLI-386 “Trans-form” (projekta pilns nosaukums- Degradēto teritoriju revitalizācija) ietvaros. Grāmatas autori to nodēvējuši par pilsētvides atjaunošanas un atdzimšanas ceļvedi un tās izstrādē iesaistījās ainavu arhitekti, pilsēplānotāji, Latvijas Universitātes asociētais profesors Pēteris Šķinķis un Klaipēdas Universitātes asociētais profesors Eduards Spiriajevs.

E-rokasgrāmata “No degradācijas uz reģenerāciju” ir brīvi pieejama latviešu un lietuviešu valodā ikvienam interesentam projekta partneru interneta vietnēs (pdf e-versijā). Tā ir paredzēta pašvaldību iestāžu attīstības plānošanas speciālistiem un tajā ir iekļauta teorētiska informācija par teritoriju atkārtotas izmantošanas jautājumiem, labās prakses piemēriem revitalizācijā un reģenerācijā, kā arī rokasgrāmata atspoguļo projekta “Trans-form” pieredzi. Rokasgrāmatas mērķauditorija ir pilsētplānošanas speciālisti, arodskolu audzēkņi, lēmumu pieņēmēji pašvaldībās- visi tie, kurus interesē degradācijas un reģenerācijas jautājumi un to risināšanas veidi. Grāmatas mērķis ir paplašināt esošo, tradicionāli izmantoto izpratni par degradētajām teritorijām.

Rokasgrāmata sastāv no 4 galvenām sadaļām. Pirmā daļa ir veltīta degradēto teritoriju jēdzienu izpratnei, īpaši Latvijā un Lietuvā. Šajā daļā ir aprakstīti degradēto teritoriju veidošanās fiziskie, ekonomiskie un sociālie aspekti un vēsturiskie faktori. Otrā daļa ir veltīta reģenerācijas un revitalizācijas piemēriem Eiropā, veiksmīgas teritoriju atjaunošanas stāstiem. Trešā daļa ir veltīta projektam “Trans-form”, kurā iekļauti degradēto teritoriju piemēri Latvijā un Lietuvā, kas tika iesaistīti projekta aktivitātēs kā projekta aktivitāšu vietas un objekti. E-rokasgrāmatas ceturtajā sadaļā ir ieteikumi degradēto teritoriju atjaunošanai. Šajā sadaļā lasītāji var atrast autoru viedokli par atjaunošanas labo praksi, modeļiem un pieejām, kas ir piemērotākas Latvijai un Lietuvai.

Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes SEZ un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 E-rokasgrāmata "No degradācijas uz reģenerāciju" pieejama šeit: 

Projekta koordinatore: Nataļja Jupatova, E-pasts: trans-form@rsez.lv, Mob.: 26488499

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci