Noslēgušies būvniecības darbi Komunālā ielā 13 un 11C, Rēzeknē

  Projektu ziņas/Noslēgušies būvniecības darbi Komunālā ielā 13 un 11C, Rēzeknē

Noslēgušies būvniecības darbi Komunālā ielā 13 un 11C, Rēzeknē

2020. gada 27. Aprīlis

Līdz ar Rēzeknes SEZ pārvaldes projekta “Teritorijas reljefa organizācija (tai skaitā, būvju demontāža) RSEZ teritorijā Komunālā ielā 13 un Komunālā ielā 11C” īstenošanu potenciālajiem investoriem ilgtermiņa nomai ir pieejams sakārtots zemes gabals ar kopējo platību 6,97 ha Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. 2020.gada 12.martā tika pabeigta projekta īstenošana un minētais objekts tika nodots ekspluatācijā.

Projekta ietvaros tika veikti reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbi, esošo būvju demontāža, koku izciršana, kā arī kanalizācijas aku pārcelšana pacelšana un remonts. Būvniecības darbi tika finansēti no Rēzeknes SEZ Komercsabiedrības atbalsta fonda līdzekļiem un to kopējās izmaksas sastādīja EUR 57 046, 36 (bez PVN). Savukārt būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas EUR 2049,59 (bez PVN) apmērā tika segtas no projekta “TRANS-FORM” LLI-386 līdzekļiem. 

Rēzeknes SEZ pārvaldes Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “TRANS-FORM” Nr.LLI-386 ietvaros zemes gabalam ir izstrādāta zemes gabala attīstības koncepcija, kurā ir atspoguļota iespējamā teritorijas izmantošana un funkcionalitāte teritorijas attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai. Koncepcija paredz, ka minētajā zemes gabalā ir iespējams izvietot divas ražotnes ar piebraucamajiem ceļiem, apkalpošanas laukumiem, kā arī nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām.

Potenciālie investori var iznomāt zemes gabalu termiņā līdz pat 99 gadiem ar iespēju to pēc apbūves iegūt īpašumā. Šo un citu investīciju objektu detalizētus piedāvājumus ir iespējams apskatīt Rēzeknes SEZ mājas lapā: http://rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta?region=rezekne#regionAnchor 

Par “TRANS-FORM” Nr. LLI-386 projektu:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas ir 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros RSEZ ir 44 704 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un RSEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes SEZ pārvalde un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

Projekta koordinatore: Nataļja Jupatova
E-pasts: trans-form@rsez.lv, Mob.: 26488499