Degradēto teritoriju revitalizācija

Projekta numurs LLI-386 TRANS-FORM

Projekta mērķis

Revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.


Projekts paredz

Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides piesārņojumu - pavisam kopā attīrot un sakārtojot 5,53 ha zemes četru partneru teritorijās - Lūznavā (Rēzeknes novads), Daugavpils cietoksnī, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā.


Nozīmīga projekta daļa ir arī sadarbība, zināšanu apmaiņa un gūšana, tāpēc iesaistītie speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām – teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, dosies pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām vietām Eiropā – Vāciju, Čehiju un Nīderlandi un sadarbībā ar ekspertiem izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju revitalizācijai. Projekta rezultātā taps metodiskās rokasgrāmatas teritoriju attīstības plānotājiem.


“TRANS-FORM” projekta ietvaros Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izstrādās zemes gabala Komunālu ielā 13 attīstības koncepciju, atspoguļojot iespējamo teritorijas izmantošanu un funkcionalitāti teritorijas sakārtošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai. RSEZ atbild arī par apmācību programmu sagatavošanu un organizēšanu. Projekta realizācijas rezultātā RSEZ nostiprinās attiecības ar Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem, nodrošinot kopīgus ilgtermiņa risinājumus, kā arī izveidojot administratīvo kapacitāti, kas spētu uzņemties reģiona degradēto teritoriju problēmas risināšanu.


Kā papildus projekta ieguvumus var minēt:


  • - Trīs dienu apmācību programmu, kas uzlabotu RSEZ pārvaldes speciālistu prasmes un zināšanas degradēto teritoriju revitalizācijā;
  • - Mācību braucieni ar iespēju dalīties ar labākajiem RSEZ degradēto teritoriju revitalizācijas piemēriem, apmainīties ar pieredzi, kā arī starptautiskā līmenī nostiprināt attiecības ar zinātniskām un publiskām institūcijām;
  • - Metodiskās rokasgrāmatas izstrāde, kurā apkopota un analizēta informācija par degradētajām teritorijām, veikta teritoriju uzskaite un noteikts teritoriju attīstīšanas potenciāls; Rēzeknes SEZ degradēto teritoriju;
  • -Revitalizācijas koncepta izstrāde, radot priekšnosacījumus RSEZ degradēto teritoriju revitalizācijai ar kopēju platību 6,78 ha.

Finansējums un izmaksas


Kopējās izmaksas 520 348,92 Euro
RSEZ izmaksas 44 704 Euro

Projekta finansējums no ERAF 442 296,58 Euro
RSEZ projekta finansējums no ERAF 37 998,40 Euro

RSEZ līdzfinansējums,
t.sk. valsts dotācija- 5% 6 705,60 Euro

Projekta īstenošanas laiks

03.04.2018 – 02.04.2020

Tīmekļa vietnes

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Citi dati

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.