Atbalsts investoriem

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sniedz nepieciešamās konsultācijas un pakalpojumus komercsabiedrībām, kas veic vai plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā

Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 60 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Investīciju objekti Rēzeknes SEZ

Aplūko karti ar investīciju objektu teritorijām Rēzeknes SEZ
60 % apmērā – mazai komercsabiedrībai

Komercsabiedrības, kurās ir nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki un kuru gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 10 miljonus (jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi).


50 % apmērā – vidējai komercsabiedrībai

Komercsabiedrības, kurās ir nodarbināti mazāk nekā 250 darbinieki un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus (jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi).


40 % apmērā – lielai komercsabiedrībai

Komercsabiedrības, kurās ir nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki un kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma pārsniedz EUR 43 miljonus (jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi).

Mazai
35%

Vidējai
45%

Lielai
55%

Atbalsta nosacījumi

 • Nosacījumi:Open or Close

  RSEZ teritorijā pieder/ tiek nomāts nekustamais īpašums;

  komercdarbība tiek veikta RSEZ teritorijā;

  noslēgts līgums ar RSEZ pārvaldi un saņemta atļauja komercdarbības veikšanai RSEZ teritorijā.

 • Papildus prasības:Open or Close
Attiecināmās izmaksas:
ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, iekārtas un tehnika);
nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai);
paredzamās algu izmaksas par divu gadu periodu.

Ieguldījumi ir veikti:
 • jaunas kapitālsabiedrības izveidei;
 • esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojuma jaudas pieaugumam;
 • esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanai ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti;
 • esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiskai maiņai.
Tiešie nodokļu atvieglojumi

RSEZ komercsabiedrībām ir tiesības uz šādiem tiešajiem nodokļu atvieglojumiem:
80% atlaide uzņēmumu ienākuma nodoklim;
80% - 100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.

Nodokļi, kuriem tiek piemēroti atvieglojumiNodokļa likme, darbojoties RSEZ komercsabiedrības statusāNodokļa likme Latvijā
Uzņēmumu ienākuma nodoklis dividendēm 4%* 20%
Nekustamā īpašuma nodoklis 0,3 - 0 %** 1,5%

* no 2018. gada uzņēmuma ienākuma nodokļa likme reinvestētajai jeb nesadalītajai peļņai ir 0%, savukārt 80% uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide tiek piemērota dividendēm.


** visas RSEZ komercsabiedrības saņem 80% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, kuram papildus vietējā pašvaldība ir tiesīga piešķirt 20%.

Netiešie nodokļu atvieglojumi

Noslēdzot līgumu ar RSEZ pārvaldi, komercsabiedrība var uzsākt procedūru brīvās ekonomiskās zonas izveidošana, lai saņemtu atļauju komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā RSEZ teritorijā.


Šādām komercsabiedrībām tiek piemērots brīvās zonas režīms, t.i., netiešo nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums.


Netiešo nodokļu atvieglojumu (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi) piemēro preču piegādēm speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā to tālākai eksportēšanai.

RSEZ komercdarbības atbalsta fonds

Fonda mērķis ir RSEZ komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana.
Teritorijas izpēte

Atbalsts RSEZ teritorijas izpētes un attīstības programmām.

Komercdarbības izpēte

Finansējums RSEZ komercdarbības izpētes, uzsākšanas, atbalsta un mācību programmām.

Ieguldījumi

Atbalsts ieguldījumiem RSEZ teritorijas infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos.

Izglītības programmas

Atbalsts RSEZ izglītības programmu īstenošanai.

Atbalsts komersantiem

Atbalsts RSEZ komersantiem, dotējot to ieguldījumus, ir pieejams, ja tie izpildījuši vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

 • radījuši jaunas darba vietas;
 • ieviesuši modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju;
 • palielinājuši lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta apjomu, izmantojot īpaši atbalstāmajos reģionos saražoto lauksaimniecības produkciju.

Procedūra RSEZ komercsabiedrības līgums un atļauja mazāk nekā 7 nedēļās!

 • 1. solis
  Pieteikuma iesniegšana Rēzeknes SEZ pārvaldēOpen or Close

  Lai iegūtu Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu, komersants Rēzeknes SEZ pārvaldē iesniedz pieteikumu līguma par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes SEZ teritorijā slēgšanai.

  Iesniedzamie dokumenti:

  1. biznesa plāns komersanta plānotajai darbībai Rēzeknes SEZ teritorijā;

  2. informācija par plānotajiem ieguldījumiem un jaunradītām darba vietām Rēzeknes SEZ teritorijā;

  3. komercsabiedrības reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

  4. komercsabiedrības statūtu apliecinātu kopiju;

  5. komercsabiedrības teritorijas plāna apliecinātu kopiju;

  6. dokumentu, kas apliecina komersanta atrašanos Rēzeknes SEZ teritorijā (nomas līguma vai zemesgrāmatas akta apliecinātu kopiju);

  7. informāciju par reģistrētajām struktūrvienībām (ja tādas ir).

  Ja nepieciešama palīdzība dokumentu sagatavošanā, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem! RSEZ kontakti

 • 2. solis
  Komersanta pārreģistrācijaOpen or Close

  Tiek noslēgts līgums par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai, pēc kura komersants veic pārreģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, nosaukumā iekļaujot vārdus “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas…”.

 • 3. solis
  Atļaujas par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus izsniegšanaOpen or Close

  Tiek noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā, pēc kā komersantam tiek izsniegta atļauja komercdarbības veikšanai Rēzeknes SEZ teritorijā ar tiesībām piemērot likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus.

  Iesniedzamais dokuments:

  Pieteikums līguma par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā slēgšanai.

 • 4. solis
  Ieguldījumu veikšana Rēzeknes SEZ teritorijāOpen or Close

  Komersants var uzsākt ieguldījumu veikšanu pēc līguma par ieguldījumu veikšanu un/ vai līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu noslēgšanas.

  Iesniedzamie dokumenti (var tikt iesniegti vienlaicīgi):

  Līgumam par ieguldījumu veikšanu

  1. Pieteikums līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai

  2. Komersanta ieguldījumu projekta koncepts

  3. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

  Līgumam par paredzamo algu izmaksu veikšanu

  1. Pieteikums līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu slēgšanai

  2. Komersanta paredzamo algu izmaksu projekta koncepts

  3. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai